Vedtægter for foreningen Skak for sjov

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Skak for sjov og dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Stk. 1. Foreningen har til formål at:

* Samle skakspillere i et aktivt fællesskab uanset alder, køn, sprog, religion og etnisk baggrund.
* Virke for skakspillets udbredelse og fremme både breddeaktivitet og eliteudvikling.
* Igangsætte og støtte aktiviteter – især på lokalt niveau – som forener skakkens seriøse sider med det sjove ved spillet.
* Gøre en særlig indsats for børn og unge, så glæden og omtanken ved skakspillet bidrager til deres intellektuelle og sociale udvikling.

§ 3. Virkemidler
Stk. 1. For at realisere formålet kan følgende virkemidler anvendes:

* Organisere kontinuerlig skak-træning tilpasset deltagernes spillestyrke og alder.
* Organisere turneringer, ferieaktiviteter, udendørs skak og andre arrangementer.
* Opfordre medlemmerne til at deltage i turneringer og andre arrangementer i regi af Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union. For nogle medlemmer er også internationale turneringer relevante.
* Kommunikere via hjemmesider, sociale medier, nyhedsbreve og pressemeddelelser.

Stk. 2. Foreningen kan i samarbejde med andre organisationer medvirke til arrangementer eller initiativer i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 4. Medlemmer
Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål eller deltage i foreningens aktiviteter.

§ 5. Kontingent
Stk. 1. Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent eller anden form for kontinuerligt beløb, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

§ 6. Forholdet til andre skak-foreninger
Stk. 1. Skak for sjov er medlem af Dansk Skoleskak og Dansk Skak Union.

Stk. 2. De skoler, hvor Skak for sjov organiserer skoleskak, skal være medlemmer af Dansk Skoleskak.

§ 7. Regnskab og revision
Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Det reviderede regnskab med kommende årsbudget skal være sendt (fx via e-mail) til medlemmerne senest syv dage før den ordinære generalforsamling.

§ 8. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, holdes hver år i 1. kvartal.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse (fx via e-mail) til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være modtaget af bestyrelsen senest syv dage før generalforsamlingen.

§ 9. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse og budget.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Drøftelse af arbejdet for den kommende sæson, herunder fastsættelse af tid og sted for foreningens vigtigste arrangementer.
8. Eventuelt.

Valgperioden for alle poster er 1 år.

§ 10. Stemmeret og afstemning
Stk. 1. Stemmeret til generalforsamlingen har fremmødte medlemmer over 15 år og en af forældrene til medlemmer under 15 år.

Stk. 2. Medlemmerne træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, dog ikke for forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men hvis dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 5. Man kan ikke stemme ved kraft af fuldmagt.
§ 11. Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, der består af mindst tre medlemmer, der er myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer samt øvrige bestyrelsesposter og ansvarsområder.

Stk. 4. Der kan hvert år vælges to bestyrelsessuppleanter, som indtræder, hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

Stk. 5. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens retningslinier.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder holdes så ofte formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Der indkaldes med mindst syv dages varsel.

Stk. 8. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

§ 12. Tegningsret og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse. Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen og øvrige medlemmer af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld eller øvrige forpligtelser.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet, og mødet indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 14. Opløsning/ændring af formåls paragraf
Stk. 1. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Stk. 2. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med simpelt flertal uden hensyn til antal deltagere.

Senest revideret på generalforsamling på Frederiksberg, den 7. april 2021.